Iw^^

22 teksty – auto­rem jest Iw^^.

Miałam kiedyś plan, dob­ry plan...
A to był ideal­ny dzień,
wszys­tko już było gotowe...
I wte­dy zja­wiłeś się ty,
nie wiem do dziś skąd.
Pow­strzy­małeś mnie od mych zamiarów,
wy­leczyłeś z niego, z pa­ranoi­cznej miłości.
I odeszło wreszcie uczucie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2011, 20:40

Mo­ja autos­tra­da do piekła...
Nie zat­rzy­masz mnie, spadam...
Pędzę do przo­du sama...
Czas zasza­leć, nie ma zakazów...
Jeszcze wczo­raj chciałam wal­czyć o duszę...
Dziś jest mi wszys­tko jedno...
Jes­tem na mo­jej autos­tradzie do piekła...
Nie ma tu zjazdów i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2011, 17:22

Słucham deszczu, który na pa­rape­cie gra melodię.
Stuk, stuk, stuk...
I za­pomi­nam o świecie myśląc o tobie.
Let­ni deszcz przy­pomi­na mi ciebie.
Twe błyszczące oczy, sil­ne ręce, ciepły głos...
Zawładnąłeś mym życiem, a naj­piękniej­sze jest to,
Iż [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 stycznia 2011, 21:25

To żałos­ne... Pow­tarzam ciągle, że nie wierzę w miłość...
A jed­nak nie mogę za­pom­nieć tych niebies­kich oczu, ich blas­ku, uśmie­chu, do­tyku, ciepła, sma­ku ust, śmie­chu i py­tania 'no co.?'. Rozmów o niczym i te­go, że przy Nim nie umiem się smu­cić, że słucha­my po­dob­nej mu­zyki i ma­my wspólny, ulu­biony zespół (przy­padek.?)... Że przy Nim jes­tem 'pocieszna'...

He­he a On tak łat­wo się rozmyślił... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2010, 22:04

Masochizm.?

Tkwię w nim po uszy... I choć nie ma oz­nak na ciele są w duszy... W spo­sobie mówienia, chodze­nia, pat­rze­nia... W uśmie­chu i we wszys­tkich codzien­nych lub nie, czyn­nościach... Jest w każdej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 lipca 2010, 17:35

I go out of your life.!

Say...
Are you hap­py now.?
An­swer me...
You will be better.?

I say: It must...
Be­cause the­re is no tur­ning back.!
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 maja 2010, 23:09

Życie to gra...
Dlacze­go nikt mi nie zos­ta­wił kom­plet­nej instrukcji.? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 maja 2010, 23:05

Ar­tyści nie są z te­go świata, nie pa­sują tu­taj, gdyż żyją w in­nej rzeczy­wis­tości, w wyima­gino­wanym świecie. Częstok­roć lep­szym, piękniej­szym, łat­wiej­szym, co spra­wia, że tu­taj nie radzą so­bie z życiem. Ta obcość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 maja 2010, 21:43

Tańczę na deszczu w czer­wo­nej sukience...
Nie widzę nic, nie czuję świata...
Wszys­tko wi­ruje, a ja wiem co, to beztroska...
Pa­da let­ni deszcz...
Ty stoisz obok, blis­ko tak...
Jes­teś wszys­tkim, co mi te­raz jest potrzebne...
I spot­kały się nasze spojrzenia...
Czas stanął w miejscu...
Chcesz mi coś po­wie­dzieć...
Nie mu­sisz używać słów...
Już wiem co myślisz...
To będzie ciche, bez­krwa­we zabójstwo bez śmierci...
Chcesz odejść z moim szczęściem...
Wyjść z mo­jego życia, jak z ja­kiegoś...

...kibla^^ 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2010, 15:22

Świat to sta­ry teatr, życie to gra pozorów...
A ja jes­tem ak­torką w sztu­ce na­pisa­nej przez śle­py los i złośli­we przeznaczenie...

Moim za­daniem jest dot­rwać do os­tatniego aktu... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 kwietnia 2010, 21:33

Iw^^

'Cały mój świat potrzebuje psychologa...^^' c(:

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iw^^

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność